محتوای سایت در حال تکمیل شدن است. کتاب Intro به میزان 100 درصد تکمیل شده است، کتاب اول تا 23 فروردین به تدریج کامل خواهد شد و بعد از آن کتابهای دوم و سوم طبق زمان بندی به سایت اضافه خواهند شد. با همراهی ما در طول این مسیر میتوانید از بیش از 70 درصد تخفیف در قیمت بسته ها (فقط تا قبل از تکمیل سری Active Skills for Reading) بهره مند شوید.