آموزش آنلاین کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری

مطالعه زبان انگلیسی در سراسر جهان گسترش یافته است و دانشجویان دبیرستان و دانشگاه در همه جا دریافته اند که تسلط بر زبان بستگی به داشتن یک دامنه واژگان جامع دارد. این درست همان چیزی است که کتاب ۱۱۰۰ واژه ارائه داده است. تمام کلمات جدید برای یادگیری در بافت جملاتی قرار گرفته اند که از […]