جوک (لطیفه)، زبان و فرهنگ

آنچه یک لطیفه یا جوک را برای خواننده یا شنونده جالب و خنده دار میکند این است که خود شخص بدون کمک دیگری و بدون توضیح اضافی به نکته طنزآمیز یک مکالمه یا موقعیت پی ببرد و احتمالا بخندد. به عبارت دیگر لطیفه ای که فهمش نیاز به توضیح داشته باشد دیگر لطیفه نیست و […]