آموزش لغات پیشرفته با روش ریشه شناسی (آنلاین)

معرفی دوره: در این دوره ابتدا یک ریشه در زبان انگلیسی معرفی شده سپس چند کلمه مهم که با استفاده از آن ریشه ساخته شده اند مورد بررسی قرار میگیرند. به عنوان مثال ریشه grav به معنی سنگین در کلماتی نظیر gravid, gravitas, gravitate و gravity وجود دارد. معنی این کلمات به صورت زیر است: […]